Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

Cài đăt biến tầng IG5A

Cài đăt biến tầng IG5A 

  • Bước 1: Vào nhóm Drive của biến tần LS (IG5A)

·         Vào hàm drv : Chọn “1” _Chạy thuận/nghịch bằng công tắc ngoài trên biến tần LS .
·         Vào hàm Frq : Chọn “0”_Cho phép cài tần số trên bàn phím của biến tần LS.
·         Vào hàm 0.0 :  Nhấn “Enter”_Cài đặt tần số mong muốn cho biến tần LS.
·         Vào hàm ACC : Cài giá trị “0~6000”(Sec)_ Thời gian tăng tốc cho biến tần LS.
·         Vào hàm dEC : Cài giá trị “0~6000”(Sec)_ Thời gian giảm tốc cho biến tần LS.
 
  • Bước 2: Vào nhóm Function 1 của biến tần LS

·         Vào hàm F1 : Chọn “0” _Cho phép biến tần LS chạy thuận và nghịch  .
Chọn “1”_Không cho phép biến tần LS chạy thuận.
Chọn “2”_Không cho phép biến tần LS chạy nghịch.
·         Vào hàm F21 : Cài “40~400”(Hz)_Cài tần số Max cho biến tần LS hoạt động (thường cài bằng tần số lưới điện).
·         Vào hàm F22 : Cài “30~400”_Cài đặt tần số cơ bản cho biến tần LS (thường cài bằng tần số F21).
 
Các hàm đã cài trên bước 1 và 2 cơ bản biến tần LS đã chạy tốt.Tuy nhiên trong một số trường hợp cần thiết cài thêm một số hàm sau:
·          Hàm F4 :  Chọn “0”_Cho phép biến tần LS dừng theo kiểu Decelerate.                      
Chọn “2”_Cho phép dừng theo kiểu Free run
·         Hàm F27 : Chọn “0” _Điều khiển Torque trên biến tần LS theo chế độ Manual.
=> F28 cài % (0~15)Torque khi chạy nghịch trên biến tần LS
=> F29 cài % (0~15)Torque khi chạy thuận trên biến tần LS
=> Hàm F27 : Chọn “1”_Điều khiển Torque  trên biến tần LS theo chế độ Auto.
·         Hàm H20 : Chọn “1”_Cho phép biến tần LS chạy khi vừa cấp nguồn (công tắc ngoài đang ở chế độ chạy thuận(Fx) hoặc chạy nghịch (Rx)).
·         Hàm H30 : Cài thông số công suất đông cơ
·         Hàm H34 : Cài dòng điện cho động cơ
·         Hàm H72 : Chọn “0~17”_Cài thông số muốn hiển thị trên biến tần LS.
·         Hàm H93 : Chọn “1”_ Trả về các thông số mặc định của nhà sản xuất biến tần LS.(Xóa hết dữ liệu đã cài.)


  • Bước 4:Vào nhóm I/O của biến tần LS

·         Vào hàm I6 : “0~9999” _Cài thời gian lọc tín hiệu điện áp của biến trở / 0~10V đưa về biến tần LS.
·         Vào hàm I7 : “0~10”(V)_Cài mức thấp của điện áp ngõ vào biến trở / ngõ 0~10V biến tần LS.
·         Vào hàm I8 : “0~400”(Hz)_ Cài mức thấp của tần số tương ứng với hàm I7 của biến tần LS.
·         Vào hàm I9 : “0~10”(V)_Cài mức cao của điện áp ngõ vào biến trở/ngõ 0~10V biến tần LS.
·         Vào hàm I10 : “0~400”(Hz)_ Cài mức cao của tần số tương ứng với hàm I9 của biến tần LS.


v.        SƠ ĐỒ KẾT NỐI BIẾN TẦN LS

·          Chân CM là chân chung cho tín hiệu ngỏ vào của biến tần LS.
·          Chân P1 “FX” Chân chạy thuận biến tần LS.
·          Chân P2 “RX” Chân chạy nghịch biến tần LS.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét