Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

Cài đặt biến tần IS7

Cài đặt biến tần IS7

Trước tiên vào hàm:
- Vào nhóm CNF hàm CNF40 (Parameter Initialization)  : Chọn “1”(All Grp) : Trả về các thông số mặc định của nhà sản xuất biến tần LS.(Xóa hết dữ liệu đã cài) . Hoặc có thể chọn từng nhóm để trả về mặc định.
Bước 1 : Vào nhóm Drive “DRV” của biến tần LS (IS7)
- Vào hàm DRV06 (Cmd Source) : Chọn “1” (Fx/Rx-1) : Chạy thuận/nghịch bằng công tắc ngoài trên biến tần LS .
- Vào hàm DRV07 (Freq Ref Src) : Chọn “0” (Keypad-1) : Cho phép cài tần số trên bàn phím của biến tần LS.
- Vào hàm DRV03 (Acc Time) : Cài giá trị “0~600”(Sec)_ Thời gian tăng tốc cho biến tần LS.
- Vào hàm DRV04 (Dec Time) : Cài giá trị “0~600”(Sec)_ Thời gian giảm tốc cho biến tần LS.
- Vào hàm DRV20 (Max Freq) : Cài “40~400”(Hz) : Cài tần số Max cho biến tần LS hoạt động (thường cài bằng tần số lưới điện) mặc định 60Hz.
- Vào hàm DRV18( Base Freq) : Cài “30~400”(Hz) :Cài đặt tần số cơ bản cho biến tần LS (thường cài tần số 50Hz).
Bước 2 : Vào nhóm  ADV của biến tần LS
- Vào hàm ADV09 (Run Prevent) : Chọn “0” (None) : Cho phép biến tần LS chạy thuận và nghịch  
- Chọn “1” Forward Prev : Không cho phép biến tần LS chạy thuận.
- Chọn “2” Reverse Prev : Không cho phép biến tần LS chạy nghịch.
Bước 3:
- Các hàm đã cài trên bước 1 và 2 cơ bản biến tần LS đã chạy tốt.Tuy nhiên trong một số trường hợp cần thiết cài thêm một số hàm sau:
- Vào nhóm hàm ADV08 (Stop Mode ):  Chọn “0”( Decelerate) : Cho phép biến tần LS dừng theo kiểu Decelerate.                         
- Chọn “2”( Free run) : Cho phép dừng theo kiểu Free run
- Vào nhóm DRV chọn hàm DRV15 (Torque Boost) : Chọn “0”( Manual) : Điều khiển Torque trên biến tần LS theo chế độ Manual.
=> Fwd Boost cài (0~15) % : Torque khi chạy nghịch trên biến tần LS
=> Rev Boost cài (0~15) % : Torque khi chạy thuận trên biến tần LS
=> Hàm Torque Boost : Chọn “1” :Điều khiển Torque  trên biến tần LS theo chế độ Auto.(Trước khi chay phải Auto-Tuning vào hàm BAS20 chọn 1 (All))
- Vào nhóm ADVchọn hàm ADV10 (Power-on Run) : Chọn “1”(Yes) : Cho phép biến tần LS chạy khi vừa cấp nguồn (công tắc ngoài đang ở chế độ chạy thuận(Fx) hoặc chạy nghịch (Rx)).
·         Chân CM là chân chung cho tín hiệu ngỏ vào của biến tần LS.
·         Chân P1 “FX” Chân chạy thuận biến tần LS.
·         Chân P2 “RX” Chân chạy nghịch biến tần LS. 


0 nhận xét:

Đăng nhận xét